palodeh-text-from-golden-eagle.jpg

پالوده

پالوده دسری خوشمزه با رشته های کوچک یا بزرگ نشاسته ،گلاب، شکر و آب که بسیار خوشمزه است.این دسر که در بسیاری از بستنی فروشی های ایران توسط دستگاهها ساخته شده و به فروش می رسد. امروزه پالوده را به نام فالوده نیز می شناسند و این به دلیل حمله اعراب به ایران است.که بعد از ان به دلیل نبودن حرف پ در عربی بجای آن ف قرار گرفت. پالوده را به همراه بستنی یا به تنهایی سرو می کنند و از خوشمزه های خنک لیست ما است،پس اگر به ایران امدید آنرا فراموش نکنید.


عضویت در خبرنامه